KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów biura
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/ią, że:
1. Administratorem Pana/i Danych jest Pronia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wandy Pawlik 6/8  48-300 Nysa   tel. 536 914 477 @ biuro@pronoia.pl
AD nie powołał Inspektora Ochrony Danych
2. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):
§  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
§  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta, marketing bezpośredni).
3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi, realizacja umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do innych podmiotów, z którymi Administrator jest powiązany stosownymi umowami tj.: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne, pomoc prawną.
5. Okres przechowywania danych:
§  dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy;
§  dane przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
§  dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
§  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
§  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
§  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
§  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z praw tych może Pani/Pan skorzystać, składając odpowiedni wniosek na adres korespondencyjny podany w pkt 1. Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności w jakich możliwe jest skorzystanie z przysługującego uprawnienia określone są w RODO i uzależnione są od postawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
7. Podane przez Panią/Pana dane są pobrane dobrowolnie. Podanie danych niejednokrotnie będzie wymogiem umownym, natomiast niepodanie danych powoduje brak możliwości nawiązania współpracy/realizacji postanowień umownych wiążących strony umowy.
8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.                                                                                                                                               

Wróć do strony głównej.